KLINDEX OÜ MASINATE KASUTAMISE TINGIMUSED

1. Klindex OÜ Mehhanismide kasutamiseks sõlmitakse teenust sooviva isiku (Käsundiandja) ja Klindex OÜ (Käsundisaaja) vahel käsundusleping (edaspidi “Leping”), millega Käsundisaaja kohustub andma Käsundiandjale kasutamiseks ehitusmehhanismi (edaspidi “Mehhanism”) koos juhiga Mehhanismi eesmärgipäraseks kasutamiseks (edaspidi “Töö”).

2. Klindex OÜ-ga Käsunduslepingu sõlmimisel kinnitavad allakirjutanud, et neil on kõik volitused Lepingu allkirjastamiseks. Käsundiandja kinnitab et, aktsepteerib käesoleval veebilehel sisalduvat Mehhanismide hinnakirja, millele lisandub käibemaks 20%.

3. Käsundisaaja tagab, et Mehhanism on Tööks tehniliselt korras ning juht omab Mehhanismi juhtimiseks vajalikke lubasid, samuti vastutab Töö tegemisel Käsundiandja objektil Mehhanismi ekspluatatsiooni- ja ohutuseeskirjade täitmise eest oma töölõigu ulatuses.

4. Käsundiandja tagab, et temal või talle vastava Töö teostamiseks käsundi või volituse andnud isikul on olemas kõik nõutavad dokumendid ja kooskõlastused sh. kaeveluba, ehitusluba vms. Käsundiandja vastutab Töö teostamist reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise eest ning kinnitab, et tema poolt antavad juhised Töö teostamiseks ei ole vastuolus õigusaktidega. Käesolevaga kinnitab Käsundiandja, et võtab enda kanda kogu vastutuse, mis tuleneb Töö teostamisel toime pandavatest võimalikest õigusaktide rikkumisest, kahju tekitamisest või mistahes muudest asjaoludest, mis võivad kaasa tuua avalik-õigusliku- või tsiviilvastutuse.

5. Käsundiandja tagab Töö korraldamise nõuetekohasel viisil sh. vastutab ohutustehnika nõuete täitmise eest; Töö teostamisel tänavatel ja teedel objekti ning Mehhanismi tähistamise eest liiklusmärkidega ja piiretega vastavalt nõuetele; võimalike trasside väljaselgitamise ja juhile osundamise eest jne.

6. Käsundi täitmiseks kuluva aja arvestus (Mehhanismi töötund) algab selle jõudmisega Käsundiandja objektile ja lõpeb sealt lahkumisega. Kulunud aega arvestatakse 30 minutise täpsusega. Nädalavahetustel, riiklikel pühadel ning ajavahemikul kell 18:00 kuni 8:00 töötatud ajale rakendatakse 10% kallimat tunnihinda.

7. Käsundi täitmise minimaalseks ajaks arvestatakse Mehhanismide puhul 2 tundi tööpäeva kohta ning nädalavahetustel ja riiklikel pühadel 4 tundi päeva kohta. Juhul, kui Mehhanismiga koos antakse Käsundiandjale kasutamiseks lisaseade, arvestatakse tasu lisaseadme tunnihinna alusel hoolimata asjaolust, kas lisaseadet kasutatakse koos Mehhanismiga või mitte. Juhul, kui kalluri keskmine kilometraaþ tööpäeva jooksul ühe töötunni kohta ületab 20 km, arvestatakse iga lisa kilomeetri eest linnavälise kilomeetri hind vastavalt kehtivale hinnakirjale. Lisaks Mehhanismi töötunnile kannab Käsundiandja transpordikulu.

8. Käsundisaaja ning Käsundiandja fikseerivad kulunud aja sõlmitavas lepingus olevasse tabelisse, milles olevate andmete õigsust kinnitavad pooled oma allkirjaga. Juhul, kui Käsundiandja keeldub nimetatud tabelis olevaid andmeid oma allkirjaga kinnitamast, loetakse Käsundiandja Tabelis toodud andmed aktsepteerinuks juhul, kui ta ei esita pretensiooni lepingus ning käesolevates tingimustes ettenähtud korras.

9. Juhul, kui Mehhanism jääb Töö või tööaja lõppemisest tulenevalt Käsundiandja poolt osundatud objektile ööseks või muuks ajaks, kohustub Käsundiandja tagama Mehhanismi turvavalve. Mehhanismi juhusliku hävimise riisiko läheb Käsundisaajalt üle Käsundiandjale Mehhanismi juhi lahkumisel Töö lõpetamisel ning Käsundiandjalt Käsundisaajale juhi naasmisel objektile. Käsundiandja kohustub hüvitama Käsundisaajale kõik Mehhanismi hävimisest või kahjustamisest tulenevad kahjud 14 kalendripäeva jooksul alates vastavasisulise arve väljastamisest.

10. Juhul, kui Mehhanism jääb Töö või tööaja lõppemisest tulenevalt Käsundiandja poolt osundatud objektile ööseks või muuks ajaks, kohustub Käsundiandja toimetama juhi aadressile Kadaka tee 61 Tallinnas ja hiljem tagasi või hüvitama Käsundisaajale juhi transportimiseks mõistlikud kulud.

11. Mistahes pretensiooni korral peab Käsundiandja koheselt kutsuma objektile Käsundisaaja esindaja (tel 56 560 560). Juhul, kui pooled ei leia pretensiooni osas lahendust kohapeal, peab Käsundiandja esitama 2 järgneva tööpäeva jooksul kirjaliku motiveeritud pretensiooni. Pretensiooni esitamine ei ole takistuseks Käsundiandjale arve esitamisel. Pooled on kokku leppinud, et pretensioonis esitatu tõendamise koormus on Käsundiandjal. Pretensiooni osas kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas.

12. Käsundiandja kohustub Lepingu alusel esitatud arve tasuma 7 kalendripäeva jooksul alates arve väljastamisest. Märgitud kohustuse mittetäitmisel kohustub Käsundiandja tasuma viivist 0,5 % arve summast iga viivitatud päeva eest kuni täieliku tasumiseni.