Bobcat rentHinnakiri

Buldooser 173cm (Bobcat Dozer Blade)


8:00

8:00

50 € / päev Lisandub km 22%

Muuda valikuid

Buldooser 173cm (Bobcat Dozer Blade)

Hind 50€ / päev

Rendiperiood

Valitud lisaseadmed
Valitud transport
Soovin transporti
Vahesumma
KM 22%
Kokku
Toode, küsi pakkumist

SAADA PÄRING

Masinate ja lisaseadmete transpordi hind sõltub objekti asukohast ja soovi korral võib klient transpordi ise korraldada.
Puksiirauto ja hooldusauto väljakutse hind kokkuleppel.

Bobcat masinate ja lisaseadmete tagastuse tingimused:

– Masinate ja lisaseadmete tagastamine toimub tööpäevadel kuni kell 09:00 (kui ei ole kokku lepitud teisti)
– Masinad ja lisaseadmed peavad olema puhtad
– Masinad väljastatakse ja tagastatakse täis paagiga. Tankimata masina tagastamisel lisandub arvele tankimisteenus 2 €/l +km

1. Käesoleva rendilepingu allkirjastamisega kinnitavad allakirjutanud, et neil on kõik volitused Lepingu allkirjastamiseks ja nad on nõustunud ka pöördel olevate lepingutingimustega, mis on käesoleva Lepingu lahutamatu osa. Juhul, kui ülalpool on täidetud ka lahter Käendaja, mõistetakse vastavalt Lepingu kontekstile Rentnikuna ka Käendajat või vastupidi ning käesolev Leping kehtib lisaks ka käenduslepinguna vastavalt p 18.

2. Juhul, kui Rentnik keeldub Rendieseme tagastamisel või Rentniku poolt valduse taastamisel mistahes muul viisil alltoodud tabelis olevaid andmeid oma allkirjaga kinnitamast või ei allkirjasta mistahes muul põhjusel alltoodud tabelis olevaid andmeid, siis loetakse Rentnik nõustunuks sellega, et Rendileandja ise täidab alltoodud tabeli lähtuvalt oma andmetest. Sellisel juhul loetakse, et Rentnik nõustub vastu vaidlemata ja mistahes pretensioonide esitamise õiguseta Rendileandja poolt tabelisse kantavate andmetega. Pooled lepivad käesolevaga TsMS § 230 mõttes kokku, et alltoodud tabeli täitmisel ja allkirjastamisel ainult Rendileandja poolt, on andmete ümberlükkamise kohustus Rentnikul ning seda saab teha üksnes kirjalike tõenditega.

3. Rendieseme seisukoha osas tehakse märkus juhul, kui sellel on Rentnikule üleandmise hetkel mistahes puudusi, mis ei ole seotud rendieseme loomuliku kulumisega. Pooled on kokku leppinud, et Rendieseme üleandmise ja vastuvõtmise aeg märgitakse alltoodud tabelisse. Pooled on kokku leppinud, et Rendieseme kasutamisel enam kui 8 mototundi (m/h) 24 tunni jooksul arvestatakse, et 8 m/h on võrdne ühe päeva rendi tasuga, iga seda ületav m/h aga tasustatakse vastavalt hinnakirjale.

4. Käesoleva rendilepinguga (edaspidi „Leping”) kohustub Rendileandja andma Rentnikule kasutamiseks ehitusmehhanismi, tööriista, vms seadme (edaspidi „Rendiese”) Rendieseme eesmärgipäraseks kasutamiseks (edaspidi „Töö”)

5. Rendileandja kinnitab, et üleandmisel on Rendiese Tööks tehniliselt korras ning sellel ei ole mingeid puudusi peale loomuliku kulumise. Rentnik kinnitab, et ta on Rendiesemega enne Lepingu sõlmimist tutvunud ning on teadlik selle tehnilisest seisukorrast, tema poolt vastuvõetav Rendiese on töökorras ja Rentnikul puuduvad mistahes pretensioonid Rendieseme osas. Pooled on kokku leppinud, et kõik üleandmisel olevad puudused, milleks ei ole loomulik kulumine, märgitakse pöördel olevasse lahtrisse „Märkused Rendieseme kohta“. Mistahes muu puudus loetakse tekkinuks või tekitatuks Rendieseme valduse üleandmise järgselt Rentnikule. Pooled on TsMS § 230 mõttes kokku leppinud, et mistahes muu kui lahtris „Märkused Rendieseme kohta“ märgitud puuduse olemasolu enne Rentnikule Rendieseme valduse üleandmist kohustub vajadusel tõendama Rentnik kirjalike tõenditega.

6. Juhul, kui Rentnik avastab Rendieseme üleandmise järgselt sellel mistahes puudusi, kohustub Rentnik sellest viivitamatult teatama Rendileandjale. Rentnikul ei ole õigust Rendieset ise remontida. Juhul kui rike/puudus osutub põhjendamatuks (näiteks tulenes Rentniku oskamatusest), on Rentnik kohustatud hüvitama eeltooduga põhjustatud kahjud ja kulud mh vastavalt Rendileandja hinnakirjale. Rentnik kohustub koheselt teatama ka muudest Rendiesemega seotud olulistest asjaoludest (kahjustumine, hävimine, vargus, jne).

7. Rentnik kinnitab, et tema või Rendiesemega töötav või seda transportiv isik omab tööks ja Rendieseme ekspluatatsiooni- ja ohutuseeskirjade täitmiseks vajalikke teadmisi, nõutavaid oskusi ning muid vajalikke eeldusi Rendieseme nii tehniliselt kui juriidiliselt kohaseks kasutamiseks (sh vastavaid juhilube sh näiteks haagise rendimisel E-kategooria juhiluba). Rentnik kinnitab samuti käesoleva Lepingu allkirjastamisega, et teda on Rendileandja poolt eelnevalt nõutavas ning vajalikus mahus informeeritud ning instrueeritud Rendieseme ekspluateerimise eeskirjadest ning ohutusnõuetest.

8. Rentnik tagab, et temal või talle vastava Töö teostamiseks käsundi või volituse andnud isikul on olemas kõik nõutavad dokumendid ja kooskõlastused sh. kaeveluba, ehitusluba, vastava kategooria juhiluba vms. Rentnik vastutab Töö teostamist või Rendieseme transportimist reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise eest. Käesolevaga kinnitab Rentnik, et võtab enda kanda kogu vastutuse, mis võib tuleneda Rendieseme transportimisel või sellega Töö teostamisel toime pandavatest võimalikest õigusaktide rikkumisest, kahju tekitamisest või mistahes muudest asjaoludest, mis võivad kaasa tuua avalik-õigusliku- või tsiviilvastutuse. Käesolevaga välistavad Pooled täies ulatuses Rendilandja vastutuse mistahes juhtudeks sh kolmandate isikute ees.

9. Rendileandjal on õigus nõuda Rentnikult enne Rendieseme üleandmist tagatisraha tasumist, mille suuruse määrab Rendileandja ning mis kuulub tagastamisele pärast Rendieseme tagastamist. Tagatisrahalt ei maksta intressi. Rendileandja omab õigust tasaarvestuse korras jätta nimetatud tagatisraha enesele ulatuses, millega on kaetud kõik Rentniku poolsed rahalised kohustused Rendileandja ees.

10. Rendileandja teenuste jm hinnakiri ja tagatisraha määrade nimekiri asub koduleheküljel www.klindex.ee. Rentnik kinnitab, et on hindadega tutvunud ning aktsepteerib neid. Rendi arvestamine algab Rendieseme üleandmisest ning lõppeb Rendieseme tagastamisega Rentnikule. Renditasu ei sisalda Rendieseme transpordi ja monteerimise ning kütuse, määrdeainete jm igapäevase hoolduse kulutusi.

11. Juhul, kui Rentnik tellib ka rendieseme transpordi, lisandub transport rendihinnale, mida arvestatakse alates Rendieseme transportimisest kuni tagasi saabumiseni Allika tee 2, Peetris.

12. Juhul, kui Rendiese jääb Töö või tööaja lõppemisest tulenevalt Rentniku objektile ööseks või muuks ajaks, kohustub Rentnik tagama Rendieseme turvavalve. Rendieseme juhusliku hävimise riisiko läheb Rendileandjalt üle Rentnikule Rendieseme üleandmisel. Rentnik kohustub hüvitama Rendileandjale kõik Rendieseme hävimisest või kahjustamisest tulenevad kahjud 7 kalendripäeva jooksul alates vastavasisulise arve väljastamisest.

13. Juhul, kui Rentnik ei täida hoolsusnõudeid sh ei taga Rendieseme turvalisust; keeldub Rendieset tagastamast; ei anna Rendieset esimesel nõudmisel üle või peab Rendileandja mistahes muul põhjusel ise võtma Rendieseme oma valdusesse (sh näiteks, kui Rentnik loobub valdusest või annab Rendieseme kolmanda isiku valdusesse või ei tagasta Rendi eset nimetades koha, kust Rendileandja selle kätte saab), siis kannab Rentnik kõik transpordiga seonduvad kulud ja kahjud (sh võimalikud kahjud, mis võivad tekkida kolmandatele isikutele või mis tulenevad kolmandate isikute nõuetest Rendileandja vastu) ning kohustub lisaks tasume leppetrahvi 1000 €. Lisaks kohaldub p 15 sätestatud sanktsioon.

14. Juhul kui Rendieset ei ole võimalik mistahes põhjusel tagastada (hävinud, kadunud) või tagastatakse kasutuskõlbmatu või oluliselt kahjustatud (so enam kui Rendieseme heaperemeheliku kasutamise tulemusena tekkiv kulum, sh vandalism) Rendiese, on Rendileandjal õigus omal valikul nõuda Rentnikult hüvitist summas, mis vastab analoogse uue Rendieseme jaemüügihinnale (Rendieseme omand antakse hüvitise laekumisel üle Rentnikule) või nõuda Rentnikult Rendieseme paranduse ja remondiga kaasnevate kulude hüvitamist. Pooled on kokku leppinud, et juhul, kui rendieset ei ole Rendileandjale tagastatud 30 päeva jooksul Rendileandja esimesest nõudmisest alates, on Rendileandjal õigus lugeda Rendieseme üleandmine võimatuks ning nõuda hüvitist eelpool märgitud summas.

15. Juhul, kui rendileping on sõlmitud tähtajatult, on rendileandjal õigus leping üles öelda teatades sellest ette üks päev. Rendieseme tagastamisega viivitamisel nii tähtaegse kui tähtajalise lepingu korral on rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi, mis vastab Rendieseme kolmekordsele rendihinnale iga viivitatud ajaühiku eest.

16. Rentnik kohustub Lepingu alusel esitatud arve tasuma 7 kalendripäeva jooksul alates arve väljastamisest. Mistahes lepingust tulenevate maksekohustuste mittetäitmisel kohustub Rentnik tasuma viivist 0,5 % arve summast iga viivitatud päeva eest kuni arve täieliku tasumiseni.

17. Kui pooled ei lahenda vaidlust kokkuleppel, siis on pooled kokku leppinud selle lahendamise Harju Maakohtu Tallinna kohtumajas. Rentnik annab käesolevaga nõusoleku, et tema võlgnevuse korral avaldatakse avalikes maksehäireteregistrites ja/või rendileandja koduleheküljel.

18. Juhul, kui käesolevas lepingus on täidetud ka Käendaja positsioon, siis loetakse, et Rendileandja ja Käendajaks märgitud isik so Käendaja on kokku leppinud, et Käendaja vastutab kõigi käesolevast Lepingust ning samuti muudest Rendileandja võlaõiguslikest nõuetest Rentniku vastu tulenevate kohustuste täitmise eest Rendileandja ees käendajana solidaarselt Rentnikuga rahalises maksimumsummas 50000€. Käendaja kohustus Rentniku võlgnevuste kustutamiseks Rendileandja ees on tagasivõtmatu, tingimusteta ning solidaarne Rentniku vastutusega ja hõlmab kõiki Rendileandja rahalisi nõudeid Rentniku vastu, sealhulgas leppetrahvid, viivised, kahjud, intressid, alusetu rikastumise nõuded, sissenõudega seotud kulutused ja muud kõrvalnõuded. Käendaja kohustus täita Rentniku kohustused ettenähtud tähtajal ja tingimustel rakendub olenemata sellest, kas Rendileandja on eelnevalt esitanud pretensiooni, nõude või hagi Rentniku vastu või mitte. Käendaja kohustub kustutama Rentniku rahalised kohustused Rendileandja ees kas Rentnikule antud tähtajal või hiljemalt 5 päeva jooksul arvates Rendileandja poolt vastavasisulise nõude esitamisest. Nimetatud kohustuse täitmata jätmise korral tasub Käendaja Rendileandjale viivist, leppetrahve jt kõrvalkohustusi vastavalt käesolevale lepingule.

19. Füüsilisest isikust poole kinnitus: Rentnik ja Käendaja nõustuvad tema poolt Rendileandjale avaldatud järgmiste isikuandmete: kliendi isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa, edastamisega AS-ile Krediidiinfo ning lubavad loetletud andmete töötlemist krediidiotsuste langetamise eesmärgil AS-i Krediidiinfo hallatavas maksehäirete registris. Viidatud andmete edastamise õigus ASile Krediidiinfo tekib, kui Rentnikul/Käendajal on täitmata käesolevast lepingust tulenev rahaline kohustus. Rentniku/Käendaja andmete AS-i Krediidiinfo poolt töötlemise tingimustest edastamise alustest ja ulatusest saate lähemat teavet veebilehelt www.krediidiinfo.ee. Rentnik/Käendaja saavad AS-i Krediidiinfo poolt töödeldavate isikuandmetega tutvuda veebilehel www.krediidiinfo.ee. Rentnikul/Käendajal on õigus nõuda oma isikuandmete muutmist, täpsustamist ja nende töötlemise lõpetamist vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

Bobcati buldooserit saab kasutada mitmesugustel ehitus- ja maastikutöödel ning on optimeeritud erinevateks efektiivseteks mulla-ja pinnasetöödeks.

Buldooser sobib ideaalselt mulla tasandamiseks ehitusplatsidel, teede ehitusel või maastikukujundustöödel ja kaldteede korrastamiseks.

Lisakasutus on ka mitmesuguste materjalide, nagu kruus, liiv või killustik, lükkamiseks ja liigutamiseks vastavalt vajadusele.

Tugevast terasest valmistatud konstruktsioon tagab vastupidavuse ja pika kasutusea. Erinevad laiused ja reguleeritav kalle võimaldavad lisasseadet kohandada vastavalt töötingimustele.